Dotacje

ue

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego- realna odpowiedź na realne potrzeby"

Nazwa Beneficjenta:

"SKORPIO" Piotr Groborz

Wartość całkowita projektu

244.942,20 PLN

Kwota dofinansowania

119.484,00 PLN

Tytuł Projektu: "SKORPIO" Piotr Groborz: budowa sieci światłowodowej, sposobem na wprowadzenie nowych usług VOIP, telewizji cyfrowej i e-usług oraz ulepszenie świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu."

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013."

Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”. Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl"